Sme slovenská spoločnosť, ktorá sama hľadala spôsob ako čo najjednoduchšie evidovať dochádzku svojich zamestnancov.

Poznáme slovenskú legislatívu a preto vieme, aké všetky úskalia môže podnikanie na Slovensku vytvárať. Pred vyše 10 rokmi sme na trhu nevedeli nájsť dochádzkový systém, ktorý by bol poskytol našim firmám odľahčenie, ktoré sme hľadali. Rozhodli sme sa preto vyvinúť vlastný systém, ktorý bude intuitívny, jednoduchý na správu a hlavne, prinesie našim personalistom a účtovníkom úľavu.

Aký je Chronos?

Spoľahlivý.

Dochádzkový systém je k dispozícii za mesačný poplatok v Cloudovej verzii alebo je možné zabezpečiť si jednorázovú licenciu, ktorá s vami bude navždy. O správny priebeh Chronosu sa stará support, ktorý zabezpečuje spoločnost thiss s.r.o. Je to naša sesterská firma, ktorá je tu pre vás pri každom probléme, v pracovné dni od 9:00 – 17:00.

Presný.

Chronos vždy aktuálne prepočíta nároky na všetky druhy voľna a umožňuje tiež spraviť výpočty na nečisto v prípade, že potrebujete zistiť, koľko voľna zamestnancovi zvýši. Je spoľahlivým partnerom pri výpočtoch miezd a vy sa pokojne môžete sústrediť na iné povinnosti.

Tvarovateľný.

Jednou z najväčších pridaných hodnôt Chronosu dochádzkového systému je jeho možnosť prispôsobiť si funkcie potrebám konkrétnej firmy. Personalista dokáže z jedného konta spravovať údaje a záznamy z rôznych firiem (tzv. správa multiorganizácie), vytvárať si vlastné kategórie voľna a napríklad nastaviť schvaľovanie voľna zamestnancov rôznymi osobami v hierarchii.

Export dochádzok a podkladov na mzdy vieme prispôsobiť účtovnému systému, v ktorom účtovník pracuje tak, aby údaje iba nahral a systém ich v momente sám načítal.

Plne digitálny.

Dochádzkový systém Chronos je ideálny na správu priamej, ale aj hybridnej (či kombinovanej) dochádzky. Každý zamestnanec má prístup do digitálnej evidencie svojej dochádzky vo webovom prehliadači a začiatkom mesiaca môže podpísať dochádzkový záznam za predošlí mesiac elektronicky jedným kliknutím.

Pri odkliknutí vždy potvrdí, že údaje ktoré odosiela sú správne.

Vyskúšajte Chronos ešte dnes!

Chronos je využíteľný na všetkých možných pracoviskách (tzv. hybridný dochádzkový systém). Dochádzku je možné zaznamenať napríklad pomocou na pevno priprevneného terminálu pri vstupe do prevádzky, cez webový prehliadač, ku ktorému má prístup každý zamestnanec alebo cez mobilnú aplikáciu (aktívnu na Android aj iOS), ktorá napríklad sníma GPS polohu zamestnancov pri evidencii.

Vyskúšajte dochádzkový systém zadarmo a nechajte sa presvedčiť možnosťami, ktoré Chronos ponúka.

Hybridný alebo kombinovaný dochádzkový systém je taký, pri ktorom zamestnanec dokáže plynulo zmeniť druh dochádzky bez toho, aby musel ručne vypisovať priepustky, nosiť ich so sebou a následne si ich nechať schváliť svojim nadriadeným.

Ako vyzerá využitie hybridného dochádzkového systému v praxi? Pripravili sme si pre vás nasledujúce príklady rôznych druhov povolaní. Zamestnanec si pri každej pracovnej zmene jednoducho tvorí záznam na fyzickom alebo virtuálnom termináli.

Príklad z praxe: Administratívny pracovník

Zamestnanec pracujúci v administratíve, ktorý si môže prácu odniesť aj domov:

 • o 9:00 príde na pobočku (všetky záznamy odteraz tvorí na fyzickom termináli na pobočke),
 • o 11:00 odíde na služobnú cestu,
 • o 11:30 sa vráti,
 • o 12:30 sa ide naobedovať,
 • o 13:00 skončí obed,
 • o 14:30 odíde z pobočky
 • a od 15:00 do 17:30 pracuje z domu (záznam vytvorí vo webovom prehliadači na svojom počítači, alebo appke na smartfóne).

Všetky tieto údaje sa zapíšu do dochádzky v danom dni a na konci mesiaca sa potvrdí ich správnosť. Pri akejkoľvek chybe môže zamestnanec vytvoriť žiadanku so žiadosťou o zmenu v dochádzke alebo poprosiť svojho personalistu o pomoc. Ten vďaka jednoduchému nastaveniu dokáže upraviť dochádzku zopár kliknutiami.

Chronos Klik: Mobilná aplikácia s podporou GPS

Vďaka mobilnej aplikácii však vieme uľahčiť evidenciu aj povolaniam, pri ktorých zamestnanec trávi viac času mimo pobočky (ako napríklad rôzne prepravné spoločnosti). Aplikácia CHRONOS eviduje vďaka GPS pozíciu v ktorej bol zmenený dochádzkový záznam a je dostupná na iOS aj Android.

Zamestnanec pracujúci v preprave, ktorý

 • o 9:00 začne prácu nech sa nachádza kdekoľvek,
 • o 11:30 zaznamená obednú prestávku,
 • o 12:00 zaznačí koniec prestávky,
 • o 17:30 si odpípne koniec pracovného času.

Vďaka záznamom GPS je evidencia transparentná. Zamestnanec je chránený pri výkone svojej práce a zamestnávateľ ju môže pri akýchkoľvek pochybnostiach jednoducho skontrolovať. Po skončení mesiaca zamestnanec svoju dochádzku potvrdí jedným kliknutím a účtovníci ju vedia jednoducho spracovať a exportovať do svojho účtovného systému.

Vyskúšajte možnosti dochádzkého systému Chronos už dnes.

Dochádzkový systém je moderný spôsob zaznamenávania dochádzky prostredníctvom hodín či terminálu, prítomného v mieste pracoviska, alebo online cez internetový prehliadač či mobilnú aplikáciu.

Lacné, ale jednoduché

Na údržbu najlacnejšie dochádzkové systémy poskytujú vytvorenie záznamu o príchode a odchode na kartu, ktorú zamestnanci vkladajú do dochádzkových hodín priamo na mieste pobočky. Na konci mesiaca kartu odovzdajú a na základe údajov je spracovaná mzda.

Výhoda tohto systému je tá, že má každý zamestnanec k dispozícii údaje o svojom mesačnom fonde. Nevýhoda je možnosť vytvorenia záznamu iným zamestnancom či zastaralosť formy, ktorú je potrebné následne prepisovať do elektronickej podoby.

Pri väčšom množstve zamestnancov priamo úmerne rastie aj priestor na chybovosť. Takýto systém je napríklad SEIKO Z120 alebo SEIKO QR-395.

Pokrok vpred

Modernejšie systémy poskytujú integráciu terminálu do firemnej siete. Na termináli si môžu zamestnanci čipom označiť príchod, obed, či odchod.

Tieto terminály majú už väčšinou všetky možnosti prepojenia s PC a poskytujú užívateľské prostredie, v ktorom si personalista môže prezerať záznamy a údaje jednotlivých zamestnancov.

Nevýhodou takýchto systémov je, že označiť začiatok práce sa dá iba osobnou prítomnosťou zamestnanca na pobočke. Pokiaľ teda firma poskytuje pre zamestnancov aj možnosť práce na diaľku, týmto spôsobom ich pracovnú činnosť nezaeviduje.

Evidenciu dochádzky na pobočke poskytuje napríklad systém TimeBOX X4, či novšie verzie ako BIO či BIO WIFI.

Môžeme vo firme snímať odtlačky či tváre zamestnancov?

V posledných mesiacoch sme boli vystavovaní meraniu teploty pri každom vstupe do prevádzok. Táto potreba sa zapracovala napríklad do dochádzkového systému od spoločnosti FINGERA, ktorým je možné nastaviť evidovanie príchodu a odchodu aj bezkontaktne, so snímaním tváre zamestnancov pri vstupe.

Práve načítanie a záznam o štruktúre tváre patrí medzi biometrické údaje, ktoré sú súčasťou osobitnej kategórie osobných údajov GDPR (tzv. citlivé osobné údaje). Sú to také, ktorých spracúvanie pre dotknutú osobu môže znamenať vyššie riziko ohrozenia práv alebo právom chránených záujmov. Medzi biometrické údaje napríklad patria:

 • odtlačky dlaní, prstov
 • chôdza
 • štruktúra rúk a tváre
 • sken sietnice oka
 • zafarbenie hlasu

Podľa zákona z roku 2018 už nie je potrebné pýtať na použitie biometrie povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov SR (tzv. osobitnú registráciu).

Pri využívaní biometrie je však stále potrebné dbať na výnimočné prípady, v ktorom je možné takéto údaje zhromažďovať, a to napríklad ak je to nevyhnutné na splnenie pracovnoprávnej povinnosti, na posúdenie pracovnej spôsobilosti zamestnanca alebo pokiaľ s tým zamestnanec vyslovene súhlasí. Aké všetky náležitosti musí súhlas spĺňať, sa dozviete tu.

Hybridný dochádzkový systém – Chronos

Pri vyvíjaní dochádzkového systému Chronos sme dbali na fungovanie firmy v akomkoľvek prostredí za akýchkoľvek podmienok. Neustále pracujeme na zlepšovaní funkcií, ktoré odbremenia personalistov, nadriadených ale i samotných zamestnancov či účtovníkov.

V dochádzkovom systéme Chronos dokážete:

 • kombinovať evidovanie dochádzky na pobočke a doma v ten istý deň a to všetko one-click či priložením čipu,
 • podpísať dochádzky jedným kliknutím,
 • v sekunde požiadať o voľno a jedným kliknutím ho schváliť či odmietnuť,
 • vytvoriť si vlastné kategórie voľna,
 • sledovať, kto je aktuálne prítomný v práci,
 • exportovať dochádzku do rôznych účtovných systémov,
 • zapisovať dochádzku cez mobilnú aplikáciu CHRONOS dostupnú na Android i iOS
 • a mnoho iného.

Bez akýchkoľvek problémov dokážeme vytvoriť aj ďalšie funkcie, ktoré by vás odbremenili od prepisovania dochádzky do Excelu či každomesačného vypisovania dochádzkových hárkov.

Vyskúšajte si prostredie dochádzkového systému Chronos hneď teraz online alebo začnite našou základnou verziou, ktorá poskytuje dochádzkový systém zadarmo.